Geopark Đerdap prvi je i jedini geopark u Srbiji. On u sebi čuva geološka, kulturna i nasleđa prirode koja su zbog svoje jedinstvene vrednosti, značaja i lepote pod strogom zaštitom.

1960. godine u sklopu arheoloških istraživanja  desne obale Dunava kako bi se istražili postojeći i otkrili novi arheološki lokaliteti pre završetka izgradnje hidroelektrane Đerdap, otkriven je novi neolitski lokalitet a sa njim najstarija kultura u Evropi.

Istražujući Lepenski Vir arheolozi su pronašli 136 stambenih I sakralnih objekata u vidu sedam sukcesivnih naselja. Naselja su pronađena na dunavskim terasama u radius od 10km I podeljena su Lepenski Vir I(a-e), Lepenski Vir II (kasni mezolit) I Lepenski Vir III (a, b ).

U stambenim I sakralnim objektima ali I samim naseljima pronađeni su mnogobrojni sakralni predmeti, monumemntalne kamene skulpture, oruđa I alati od kamena, kostiju I roga.

 Pronađene skulpture su najstarije u Evropi i dele se na figuralne I ornamentalne od kojih je najpoznatija ribolika koja predstavlja Praroditeljku. Oruđa I alati potvrđuju da je ova kultura prvo bila ribarska I lovačka a nakon nekog vremena I zemljoradniča zajednica.

Prilikom istraživanja ove kulture pronađeni su mnogobrojni grobovii koji pokazuju da su stanovnici Lepenskog Vira koristili iste načine sahranjivanja I pogrebne rituale I da su pokojnici uvek sahranjivani u okviru naselja. Pogrebni rituali Lepenskog Vira dele se na dve etape u kojima su koristili tri načuna sahranjivanja, inhumiranje, spaljivanje pokojnika I sekundarno sahranjivanje.

Inhumiranje pokojnika praktikuje se kroz obe etape  ali su pronađena I odstupanja od uobičajenog načina ovakvog sahranjivanja. Pokojnici su najčešće sahranjivani u prirodna udubljenja ili neku vrstu elipsoidnog korita ispruženi sa rukama na donjem trbuhu a pronađena malobrojna  odstupanja uglavnom se odnose na položaj ruku.

Ova otkrića ponovo nam pokazuju kako je ova praistorijska kultura u velikoj meri slična modernom svetu I običajuma koji se danas praktikuju.

Sve pomenuto do statua, oruđa, alata I skeleta pa do samih kuća I  lokaliteta možete videti u jednom od najposećenijih muzeja u Srbiji, Lepenski Vir.

Ovaj projekat je sufinansiran iz Budžeta Opštine Majdanpek u okviru projekta „Sve o turizmu, kulturi, sportu i društvu opštine Majdanpek“.

photo:Đerdap Uživo